• دکترای روانشناسی گرایش کودک
  • عضو هیئت علمی دانشگاه گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص
  • نویسنده , مترجم کتاب و مقالات حوزه کودک
  • عضو نظام روانشناسی و مشاوره