مشاور  کودکان بیش فعال و اختلال یادگیری،

مربی کودکان کم توان ذهنی و مسئول فنی مرکز توانبخشی اعصاب و روان