سمینار مدیران الماسی (یازدهمین گردهمایی مدیران الماسی)
سمینار مدیران الماسی (یازدهمین گردهمایی مدیران الماسی)

مدیران الماسی،

شاهراهی برای ارتباط مدیران برتر کشور

زمان باقی مانده تا برگزاری رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه