4 مهر 1402

آرزو زحمت بران

پل های ارتباطی

آرزو زحمت بران

کارشناس ارشد مديريت فرهنگی و کارشناس روابط عمومی
13 سال سابقه کار در حوزه روابط عمومی و مدیریت دفتر

مهارت ها

وردپرس 80
فتوشاپ 90
طراحی سایت با وردپرس 96
زبان انگلیسی 85

کارشناس ارشد مديريت فرهنگی و کارشناس روابط عمومی
13 سال سابقه کار در حوزه روابط عمومی و مدیریت دفتر

دوره های مدرس