03136632615
0
حسین مشکلانی​ مدرس

پل های ارتباطی

حسین مشکلانی

 • کارشناسی رشته حقوق
 • کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • 18 سال سایقه کار، به عنوان کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی
 • مسئول واحد وصول حق بیمه تامین اجتماعی و نماینده شورای عالی در هیئت‌های بدوی
 • استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
 • استاد دانشکده حقوق دانشگاه فیض الاسلام
 • دارای مقالات متعدد داخلی و خارجی
 • کارشناسی رشته حقوق
 • کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • ۱۸ سال سایقه کار، به عنوان کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی
 • مسئول واحد وصول حق بیمه تامین اجتماعی و نماینده شورای عالی در هیئت‌های بدوی
 • استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر
 • استاد دانشکده حقوق دانشگاه فیض الاسلام
 • دارای مقالات متعدد داخلی و خارجی