03136632615
0
دکتر حمیدرضا زاده گلی

پل های ارتباطی

دکتر حمیدرضا زاده گلی

  • دکتری(علوم تربیتی) برنامه ریزی آموزشی
  • بیش از ۴۰ سال سابقه تدریس مباحث تخصصی حوزه های مدیریت ، اموزش،علوم رفتاری،رفتار شهروندی سازمانی،مهارتهای زندگی در مراکز آموزشی و سازمان های متعدد در سراسر کشور
  • مولف کتاب مبانی ارتباطات انسانی و کاربرد ان در زندگی موفق و کتاب مدیریت آموزشی
  • طراح و مجری پروژه های جامع کشوری از جمله طرح های جامع آموزش ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، بهره وری نیروی انسانی ، طرح ارتقاء وانتصاب دیوان محاسبات کشور