03136632615
0
دکتر سعید صفایی موحد

پل های ارتباطی

دکتر سعید صفایی موحد

  • دکتری برنامه ریزی آموزشی
  • عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
  • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاست گذاری و سخنران اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
  • مولف کتب آموزش و بهسازی در مدیریت پروژه ،نظارت پژوهشی ، فراسوی ترجمه و تقلید و مترجم کتب اندازه گیری نتایج آموزشی ،اذزشیابی اثربخشی آموزشی ،نظام آموزش از راه دور ،یادگیری الکترونیکی در قرن ۲۱ و یادگیری الکترونیکی
  • ارایه و چاپ مقالات متعدد علمی پژوهشی در حوزه مدیریت آموزشی در همایش ها و مجلات داخلی و خارجی
  • مدرس دروس تخصصی مدیریت و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه ها و سازمان های متعدد در سراسر کشور
  • استقرار نظام ایزو ۱۰۰۱۵-۲۰۱۹ در سازمان ها