03136632615
0
دکتر سید مرتضی ریخته گر زاده

پل های ارتباطی

دکتر سید مرتضی ریخته گر زاده

  • متولد۱۳۵۹
  • دکتری مدیریت آموزش
  • کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی
  • مهندسی نرم افزار
  • طراح و برنامه نویس نرم افزارها و اپلیکیشن های زیر سیستم های سرمایه انسانی
  • مشاور و مدرس توسعه و بهبود سازمانی
  • پژوهشگر و بازیگردان حوزه گیمفیکیشن