03136632615
0
امیر ناصر مدرس حسابداری

پل های ارتباطی

امیر ناصر

  • عضو انجمن مدیران مالی
  • مدرس، مجری و مشاور امور مالی و مالیاتی
  • مدیرعامل، موسس و مدیر اجرایی موسسه حسابداری و مالیاتی هوما ن
  • عضو انجمن مدیران مالی
  • مدرس، مجری و مشاور امور مالی و مالیاتی
  • مدیرعامل، موسس و مدیر اجرایی موسسه حسابداری و مالیاتی هومان