قوانین و مقررات

قوانین علم ساز بر اساس آخرین تغییرات آموزش آنلاین فنی و حرفه ای با موضوع ارائه خدمات آموزش مهارت توسط آموزشگاه به كارآموز می‌باشد و به شرح ذیل می باشد. در این وبسایت کدوره های آموزشی به فروش می رسد و مدرک دوره‌ها بعد از قبولی در امتحان فنی و حرفه ای کشور توسط سازمان فنی و حرفه ای صادر می گردد. فروش و ارسال کالا توسط این وبسایت انجام نمی گیرد.

نحوه پرداخت

پرداخت نقدی به صورت اینترنتی از وبسایت علم ساز یا واریز به حساب علم سازان پندار سپهر به شماره حساب 3100006827942 یا شماره کارت 5892107044080292 انجام می گیرد.

در شرایط اقساط با توجه به مبلغ یک سفته یا چک صیادی به مبلغ بدهی دریافت به امانت دریافت می شود و بعد از پرداخت مابقی بدهی به دانش آموز عودت داده می شود.

 • آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهريه از كارآموزان ، رسيد يا مستندي كه ميزان شهريه دريافتي ، نام آموزشگاه ، مشخصات كارآموز و نوع حرفه در آن قيد و توسط مدير آموزشگاه امضاء و مهر شده باشد را در دو نسخه صادر و يك نسخه آن را به كارآموز ارائه و مراتب را در دفاتر و يا سيستم مالي آموزشگاه و جدول پيوست اين قرارداد درج نمايد .
 • ميزان زمان اجرای دوره برای كلاس های عمومي ‚زمان مندرج در استانداردمهارتي مربوط‚ خصوصي حداقل 50 % و نيمه خصوصي حداقل 75 % ساعات كل استاندارد آموزشي مربوط و ميزان زمان و محتواي اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد بود.
 • تعداد كارآموزان در كلاس هاي خصوصي حداكثر 3 نفر و در كلاسهاي نيمه خصوصي حداكثر 5 نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضي مي باشد.
 • علاوه بر شهريه دوره ‚ ساير هزينه ها شامل : هزينه ثبت نام پرتال ، معرفي به آزمون ، مشاوره ، هزينه صدور گواهينامه‚ هزينه هاي شركت در آزمون كتبي و عملي مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از سوي كارآموز مي بايست پرداخت شود.
 • هرگونه دريافت و عودت شهريه كارآموزي ‚ صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امكانپذير خواهد بود.

 

نحوه پرداخت و عودت شهريه

 1. پرداخت شهريه بر اسا س توافق طرفين به دو صورت : تمام نقدو يكجا و يا اقساطي بر اساس جدول پيوست قابليت پرداخت خواهدداشت.
 2. بنا به درخواست كارآموز و تاييد مركز معين مربوطه ‚ عودت شهريه در حالت هاي زير امكانپذير مي باشد:
  1) آموزشگاه از زمان پيش ثبت نام /ثبت نام موظف است ظرف يك ماه دوره مربوطه را شروع نمايد؛ پس از پايان مهلت مذكور و در صورت درخواست كارآموز ‚ آموزشگاه موظف است ميزان مبلغ شهريه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد
  2) در صورت انصراف كارآموز يك هفته قبل از شروع دوره ‚ چنانچه كل شهريه از سوي كارآموز پرداخت شده بود ‚ 20 در صد كسر و 80 در صد عودت داده مي شود . در صورت پرداخت
  مبلغي از شهريه (مبلغ پيش پرداخت) از سوي كار آموز ‚ 20 در صد از كل شهريه مصوب كسر و مابقي آن مي بايست عودت داده شود .
  3) در صورت انصراف كتبي كارآموز تا زمان طي شدن 10 درصد از ساعات كل آموزش‚ پس از ارايه ي مستنداتي مبني بر بيماري‚انتقال محل سكونت و موارد مشابه ‚ آموزشگاه موظف
  است 20 درصد شهريه را عودت نمايد.
  4) چنانچه به هر دليل موسس پس از شروع دوره آموزشي از ادامه دوره منصرف شود ‚ بايد تمام شهريه دوره آموزشي مربوطه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد .
  5) چنانچه قرار داد كارآموزي به هر دليلي منعقد نشده باشد ‚ در هر مرحله (قبل يا حين آموزش) ‚ موسس موظف است كل مبلغ شهريه مصوب را عودت نمايد .
  6) چنانچه آموزش ارايه شده كمتر از ميزان تعيين وتوافق شده در قرارداد كارآموزي ارايه شده باشد‚به ميزان كسر ساعت آموزش (احراز شده) مي بايست مبلغ شهريه محاسبه واز سوي
  آموزشگاه به كارآموز عودت گردد.

تعهدات کارآموز

 1. كارآموز موظف به رعايت ضوابط ومقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه كه منطبق با دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد مصوب هيات نظارت مي باشد.(ضوابط ومقررات مذكور به همراه نسخه قرارداد تحويل مي گردد)
 2. درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه ) در مدت زمان توافق شده في مابين طرفين(ترجيحا يك هفته) جبران نمايد .
 3. كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد .
 4. كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاقي و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه رعايت نمايد .
 5. ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز (كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس و درج ميگردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتي كه ميزان غيبت كارآموز بيش از 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب باشد‚آموزشگاه مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ) ملغي نمايد .
 6. كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه ، محوطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد .
 7. كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريس شده را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئوالات بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد.
 8. ساير مقررات و شرايط قانوني شامل مقررات كار در كارگاه و آزمون و … كه در قرارداد ذكر نشده ‚ مي بايست از سوي آموزشگاه به كارآموز اطلاع رساني شود و لازم الاجرا است.

تعهدات آموزشگاه

 1. آموزشگاه موظف است كارآموزان را پيش از ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش- شهريه و… (اين شرايط مي بايد كتبا يا به صورت دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شود) مطلع نمايد .
 2. تدوين واجراي برنامه آموزشي مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به كارآموز ابلاغ مي گردد.
 3. در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط به دوره ‚ آموزشگاه موظف است كارآموز را در پرتال جامع سازمان با رعايت ضوابط ومقررات ثبت نام نمايد.
 4.  آموزشگاه موظف به معرفي كليه متقاضيان كلاس هاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي جهت شركت در آزمون هاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعلام شده توسط سازمان مي باشد ؛ و همچنين موظف است براي كارآموزان دوره هاي آموزش خاص، گواهي حضور در دوره آموزشي مطابق با فرمت تعيين شده توسط هيات نظارت مركزي صادر نمايد.
 5.  آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار اين قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نمايد .
 6. آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ي اداره آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آ زاد مصوب هيات ظارت تدوين و بعنوان جزء لاينفك اين قرارداد ، به كارآموز تحويل نمايد.
 7. آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي هيات نظارت مركزي و اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان و مفاد اين قرارداد ‚ با رعايت عدل و انصاف و حسن خلق به نحو احسن نسبت به اجراي دوره/دوره هاي آموزشي مذكور اقدام نمايد

نحوه ثبت شكايات مصرف‌كنندگان

چنانچه بين طرفين قرارداد اختلافي پيش آمد مركز معين مربوطه /اداره آموزشگاه هاي آزاد ومشاركت مردمي/هيات نظارت استان حسب مورد به اختلاف پيش امده رسيدگي مي نمايند
در غير اينصورت مراتب از طريق مراجع صالحه قابل پيگيري خواهد شد.

مجوزهای علم سازان پندار سپهر

مجوزهای علم سازن پندار سپهر به شرح ذیل می باشد.

مجوز فنی و حرفه ای پندار علم سازان سپهر