اساتید علم ساز

استاد مهرداد انوری
استاد مهرداد انوری استاد گروه مدیریت
دکتر فرزانه فرزادنیا
دکتر فرزانه فرزادنیا استاد گروه مدیریت
دکترحمید دوازده امامی
دکترحمید دوازده امامی استاد گروه مدیریت
استاد آرزو زحمت‌بران
استاد آرزو زحمت‌بران استاد گروه مدیریت
قدیری
دکتر حسن قدیری استاد گروه مدیریت
دکتر حمید شکری خانقاه
دکتر حمید شکری خانقاه استاد گروه مدیریت
دکتر امین نامجو
دکتر امین نامجو استاد گروه مدیریت
دکتر قربان محمد پورقاز
دکتر قربان محمد پورقاز استاد گروه مدیریت